Psychopraxis, praktijk voor eerstelijns psychologische zorg

Hoe werken wij?

De werkwijze van Psychopraxis is oplossingsgericht, kortdurend en laagdrempelig.

Wij beschikken over een brede kennis op het terrein van psychische problemen. De meeste psychische klachten kunnen goed behandeld worden binnen de eerstelijnszorg (de Generalistische Basis GGZ).

Oplossingsgericht
We proberen zoveel mogelijk vanuit uw mogelijkheden te werken. Het doel dat u wil bereiken is het belangrijkste uitgangspunt. Uiteraard kan het verleden tijdens de behandeling aan de orde komen, uitgangspunt is echter het hier, nu en verder.

Kortdurend
We proberen zo kort als mogelijk te werken. Binnen de eerstelijnspsychologie zullen acht consulten vaak voldoende zijn.

Laagdrempelig
We proberen zo laagdrempelig mogelijk voor cliënten te zijn. Intake, onderzoek en behandeling vinden plaats bij dezelfde psycholoog. Wij werken niet met een assistente. Dat betekent dat we telefonisch niet altijd meteen bereikbaar zijn. Wel kunt u altijd de voicemail inspreken. Dan wordt u zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 24 uur, terug gebeld. Ook zijn we goed te bereiken via de mail: info@psychopraxis.nl

Technieken en methoden
De behandeling bepalen we aan de hand van de diagnose en in overleg met u. We maken vooral gebruik van de volgende technieken en methodieken:

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een therapievorm waarbij wordt uitgegaan van dat negatieve gedachten (bijvoorbeeld ‘dit kan ik nooit’) leiden tot negatieve gevoelens (bijvoorbeeld somberheid) en bepaald gedrag (bijvoorbeeld vermijden van iets belangrijks). Door het leren aanpakken van deze belemmerende gedachten (ofwel: anders leren denken), en het oefenen van nieuw gedrag (ofwel: anders leren doen), kunnen de klachten worden verminderd.

Positieve cognitieve gedragstherapie. Naast de traditionele probleemgerichte CGt werken wij met het model van positieve cognitieve gedragstherapie, waarbij de focus niet ligt op het probleem, maar op wat u voor het probleem in de plaats wil (de gewenste toekomst).  

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)  is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Psycho-educatie (advies en informatie)

Behandeltraject
Een eerste gesprek duurt over het algemeen 60 minuten, vervolggesprekken tussen de 45 en 60 minuten. In het eerste gesprek proberen we duidelijk te krijgen wat er aan de hand is en welke doelen u wilt bereiken. Soms zijn er twee gesprekken nodig of is aanvullend psychologisch onderzoek nodig om een duidelijk beeld te krijgen van uw klachten en wensen.

Indien nodig gebruiken wij tests om de problemen en competenties in kaart te brengen.

Evaluatie en afronding behandeling
Gaande de behandeling zullen we regelmatig (soms met behulp van een korte vragenlijst) met u evalueren wat al goed gaat en wat nog beter kan, ook wat betreft de werkwijze van en de relatie met de therapeut. Zodra u het idee heeft dat u het weer zelfstandig redt, kunnen we in overleg kijken of we de behandeling al kunnen afsluiten of dat u het eerst een tijdje zelf gaat proberen. Mocht blijken dat u toch nog een steuntje nodig heeft dan kunt u altijd weer op korte termijn bij ons terecht. Soms is het prettig na afronding van een behandeling een vervolgafspraak te maken of e-mailcontact te hebben om te bespreken of het nog steeds goed gaat.