skip to Main Content

Zorgverzekering en vergoeding

De vergoeding van de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) is ondergebracht in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. Psychologische zorg valt wel onder het verplichte eigen risico van € 385 (2021) Als u dat nog niet gebruikt hebt voor andere medische kosten, dan trekt de verzekering dit af van de vergoeding voor psychologische zorg. Hierbij geldt wel dat als de behandeling doorloopt in een volgend jaar, het eigen risico alleen belast wordt in het jaar dat de behandeling is gestart.

Contracten

De verzekeraar vergoedt alleen psychologen of instellingen met wie zij een contract hebben. Wij hebben voor 2021 met de meeste verzekeraars een contract afgesloten. Check bij uw verzekering of bij ons of uw behandeling vergoed wordt.

Wat vergoedt de verzekeraar wel en wat niet?

Vanaf 2014 vergoedt de zorgverzekeraar alleen nog de behandeling van psychische stoornissen (zoals omschreven in de DSM-V, bijvoorbeeld depressie, angststoornissen en trauma). De behandeling van psychische klachten (zoals werkgerelateerde problemen of relatieproblemen) worden niet meer vergoed uit de basisverzekering (overigens wel als er sprake is van een depressie als gevolg van deze klachten). Soms worden deze klachten vergoed uit de aanvullende verzekering. Dit is per polis en per zorgverzekeraar echter verschillend.

Declaratie

De verzekerde zorg wordt niet meer per consult gedeclareerd, maar na afloop van de behandeling. Afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek wordt gekozen voor een ‘zorgzwaarteproduct’: kort (tot 300 minuten, ± 3 tot 5 gesprekken), middel (tot 500 minuten, ± 6 tot 8 gesprekken) en intensief (tot 750 minuten, ± 9 tot 12 gesprekken). Het gaat hierbij om alle tijd die besteed is aan de behandeling, dus zowel directe tijd (face-to-face, telefonisch, email, e.d.) als indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier).

Niet verzekerde zorg

Wanneer de huisarts en/of de psycholoog constateren dat u op basis van de diagnose niet in aanmerking komt voor vergoeding dan zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt terugverwezen worden naar de huisarts en een aantal gesprekken krijgen met de Praktijk Ondersteuner Huisartsen-Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). Meestal zijn dit maximaal 5 korte gesprekken. Of u kunt er voor kiezen alsnog in behandeling te gaan bij de psycholoog en de kosten zelf te betalen. Indien er sprake is van werkgerelateerde problematiek, dan blijken er ook werkgevers te zijn die bereid zijn (een deel van) de kosten te betalen.

‘No show’

Met ingang van 1 januari 2021 moet u een sessie waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) zelf betalen en bedraagt €54,75. De zorgverzekeraar vergoedt geen ”no show” meer.

Tarieven zelfbetalers

De kosten van een gesprek die buiten de vergoeding van de verzekering valt bedraagt € 114,41 voor een gesprek van 45 minuten. Dit is bijvoorbeeld het geval als u meer sessies wilt dan de verzekering vergoedt of voor problemen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.

Back To Top